Umar bin Al-Khatab

23 05 2010

Nama lengkapnya Umar bin Al-Khathab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Quraisy, biasa di panggil Abu Hafs dan digelari Al-Faruq (pemisah antara yang hak dan yang batil). Ia adalah sosok yang terkenal cerdas dan paling keras wataknya di kalangan pemuda Quraisy. Ia pandai membaca dan menulis. Pada masa Jahiliyah, ia selalu menjadi utusan, menjadi duta besar, dan menjadi kebangaan kaum Quraisy.

Sebelum masuk Islam, ia adalah orang yang sangat memusuhi orang-orang Islam, sampai-sampai ada orang yang pernah berujar, “Seandainya keledai milik Umar masuk Islam, maka Ibnul Al-Khathab sekali-kali tidak akan masuk Islam.”

Umar masuk Islam pada tahun ke enam pasca kenabian. Ia berada di urutan ke-40 dari orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Tatkala ia mengetahui kabar tentang Fatimah–Saudara perempuannya – masuk Islam, ia langsung menemuinya. Di rumah Fatimah, ia menjumpai Khabbab bin Art dan Sa’id–suami Fatimah–sedang mengajari Fatimah membaca Al-Qur’an, maka Umar pun langsung memukul Fatimah. Fatimah menolak memberikan mushaf kepada Umar kecuali ia bersuci terlebih dahulu. Umar pun langsung mandi dan membaca mushaf tersebut. Yang pertama kali dibacanya adalah awal surat Thaha. Allah melapangkan hati Umar dengan bacaan tersebut, lalu ia langsung pergi ke Darul Arqam dan mengikrarkan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW.

KeIslaman Umar merupakan bukti dari kecintaan Allah dan pemuliaan-Nya terhadap Umar, di mana Allah mengabulkan do’a Rasul-Nya, “Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari kedua orang yang paling Engkau cintai, dengan Abu Jahal atau Umar bin Al-Khathab.” (HR. At-Tirmidzi).

Tentang Umar, Nabi SAW mengatakan, “Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lidah dan hati Umar.” (HR. At-Tirmidzi).

Nabi juga mengatakan, “Sesungguhnya pada umat-umat sebelum kalian ada orang-orang tertentu yang menjadi juru bicara (muhaddits), dan jika hal itu ada pada umatku, niscaya ia adalah Umar bin Al-Khathab.” (HR. Al-Bukhari).

Nabi pernah mengatakan kepada Umar, “Demi jiwaku yang berada di genggaman-Nya, sesungguhnya syetan sama sekali tidak akan membiarkanmu berjalan di suatu jalan, melainkan dia akan berjalan di jalan selain jalan yang kamu lewati.” (HR. Bukhari).

Pendapat-pendapat Umar berjalan sejalan dengan kehendak Al-Qur’an dalam lima masalah, yaitu:

  1. Ia pernah mengusulkan untuk membunuh tawanan perang Badar dan tidak menerima tebusan dari mereka, lalu turun ayat Al-Qur’an yang menguatkan pendapatnya.
  2. Ia pernah menyampaikan agar isteri-isteri nabi memakai hijab (tabir), lalu turun ayat Al-Qur’an yang berkenaan dengannya.
  3. Ia pernah menyampaikan kepada Nabi agar Beliau tidak menshalati jenazah orang-orang munafik, lalu turun ayat Al-Qur’an yang melarang Nabi untuk menshalati jenazah mereka.
  4. Ia berpendapat untuk menjadi maqam Ibrahim sebagai tempat shalat, lalu turun ayat Al-Qur’an yang menyuruh kaum muslimin untuk shalat di tempat tersebut.
  5. Ketika isteri-isteri Nabi berkumpul karena cemburu terhadap sikap Nabi, ia mengatakan kepada mereka, “Jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya isteri-isteri yang lebih baik dari kalian. Setelah itu, turunlah surat At-Tahrim yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang menegaskan hal tersebut.

Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Suatu hari, ia bersama beliau di puncak gunung Uhud. Bersama mereka Abu Bakar dan Utsman. Tiba-tiba gunung Uhud berguncang, lalu Nabi berkata, “Tenanglah gunung Uhud, di atasmu ada Nabi, Shiddiq (Abu Bakar), dan dua orang saksi (maksudnya Umar dan Utsman). (HR. Al-Bukhari).

Meski Umar orang yang berkarakter keras, tapi kalau mendengar bacaan Al-Qur’an, ia sering jatuh pingsan karena saking takutnya. Ia langsung jatuh pingsan ketika mendengar firman Allah, “Dan jelaslah bagi mereka adzab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan.” (Az-Zumar: 47). Pada kesempatan lain, ia juga jatuh pingsan ketika mendengar firman Allah, “Pada hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.” (Al-Muthaffifin: 6).

Umar adalah sosok pemimpin yang mengasihi rakyatnya, dan terkenal tegas kepada para pembantunya. Untuk hal ini, ia menyusun sebuah undang-undang Min Aina Laka Hadza? (Dari mana kamu peroleh harta ini?).

Umar pernah mengatakan, “Aku telah berjanji pada diriku sendiri, bahwa aku tidak akan memakan samin dan daging hingga seluruh kaum muslimin kenyang memakan keduanya.”

Ia juga pernah mengatakan “Dosa lebih ditakuti seorang prajurit ketimbang musuh.” Pada kesempatan lain, ia mengatakan, “Hisablah dirimu sebelum kamu sekalian di hisab dan timbanglah dirimu sebelum kamu sekalian di timbang. Sebab, besok hisab akan lebih ringan bagi kamu kalau hari ini kamu menghisap dirimu. Dan bersiap-siaplah kamu sekalian menghadapi hari paling agung, di mana pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada satupun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.”

Selain hal-hal di atas yang pernah di lakukan oleh Umar, ada beberapa masalah lain yang pernah di gagas dan laksanakannya sebagai seorang khalifah, yaitu :

  1. Orang pertama yang menetapkan tahun hijriah sebagai kalender Islam dan orang pertama yang dijuluki sebagai amirul mukminin (pemimpin orang-orang yang beriman).
  2. Orang pertama yang mengumpulkan orang-orang dalam shalat tarawih, menyinari masjid-masjid di malam bulan Ramadhan, mengumpulkan orang-orang untuk shalat jenazah dengan empat takbir, menghentikan pemberian zakat kepada orang-orang yang baru masuk Islam (al-mu’alafah qulubuhum) berdasarkan hasil ijtihadnya bahwa kausa hukumnya (‘illah-nya) telah hilang, memberikan hadian kepada para penghapal Al-Qur’an, menjadikan urusan pengangkatan khalifah di tangan beberapa orang tertentu, menjadikan talak tiga dengan satu lafal menjadi talak ba’in, memerintahkan untuk menceraikan wanita ahli kitab dan melarang untuk menikahi mereka, menghukum orang yang mengejek, mengambil zakat kuda, menjadikan pajak dalam beberapa tingkatan sesuai dengan kemampuan ekonomi rakyat, menggugurkan wajib pajak dari orang-orang miskin, ahli dzimmah, dan kaum papa, mendirikan pangkalan-pangkalan militer, menginstruksikan wajib militer, membuka kantor administrasi militer, mengkhususkan tenaga medis, hakim, dan juru dakwah bagi para prajurit, mendirikan baitul mal untuk kaum muslimin, mencetak mata uang Dirham, menetapkan pemberian khusus bagi setiap bayi yang lahir dalam Islam, memberikan belanja kepada anak pungut yang di ambil dari baitul mal, mengaudit kekayaan para pejabat dan pegawai negara dan mengundangkan undang-undang “min aina laka hadza?” (Dari mana asal harta ini?), menyuruh untuk membunuh sekelompok orang yang bersekongkol membunuh satu orang, menyuruh untuk membunuh wanita yang berprofesi sebagai dukun (paranormal), dan orang pertama yang mencambuk orang yang memalsukan stempel resmi negara.
  3. Ia meriwayatkan 527 hadits dari Nabi. Di antaranya, Nabi Bersabda, “Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan yang dianggap bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Barangsiapa yang niat hijrahnya untuk dunia (kekayaan) yang akan di dapat atau wanita yang akan di kawin, maka hijrahnya itu terhenti pada niat hijrah yang ia tuju.” (HR. Al-Bukhari).

Ia menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun 6 bulan 4 hari. Sebelum meninggal, ia pernah bermimpi seolah-olah seekor ayam jago mematuknya satu atau dua kali. Patukan yang pertama adalah pertanda datangnya ajalnya.

Umar meninggal tahun 23 H akibat ditikam dengan sebelah pisau dari arah belakang saat ia sedang menunaikan shalat subuh oleh Abu Lu’lu Fairuz Al-Farisi Al-Majusi, pembantu Mughirah ibn Syu’bah. Tiga hari setelah kejadian itu, Umar menghembuskan nafasnya yang terakhir.


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: